Imari Okawachiyama pottery village, Saga prefecture, Kyushu.